Wunderbaum&Banana&Monkey, Kenya, 2013

Wunderbaum&Banana&Monkey, Kenya, 2013